Algemene voorwaarden

1. Inschrijving

Neem eerst contact op met ons om na te gaan of de datum en activiteit van uw keuze nog beschikbaar zijn. Wij nemen uw
reservatie in optie en bezorgen u een inschrijvingsformulier. Eén exemplaar dient ons binnen de 14 dagen ondertekend
terugbezorgd te worden, anders vervalt uw optie. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier bezorgen wij u een bevestiging en
een routebeschrijving. Ten laatste twee weken na uw schriftelijke reservatie dient u het voorschot te betalen.

2. Betaling

Het voorschot bedraagt 50% van de totale verschuldigde som en wordt gestort op het rekeningnummer BE 27 0689 3682 0973
met vermelding van de datum en de plaats van de activiteit. Het saldo wordt op de dag van de activiteit zelf aangerekend of wordt
ten laatste 30 dagen na factuurdatum overgeschreven. Bij laattijdige reservatie wordt de totale som afgerekend op de dag van de
activiteit zelf. Het niet tijdig verrichten van de betaling betekent geenszins dat het contract opgeheven is.

3. Prijs

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro per persoon. In onze prijzen zijn de begeleiding (behalve voor wandelingen & huur materiaal
zoals kajak en MB) , het specifiek materiaal, de administratie, de organisatie en BTW inbegrepen. Niet inbegrepen in de prijs
(tenzij anders vermeld) zijn: vervoer, verzekering en maaltijden. Kinderen tot 3 jaar kunnen gratis logeren met hun ouders. The
Outsider Ardennes behoudt zich het recht voor de prijzen ten allen tijde aan te passen.

4. Respect voor de natuur

Al wie deelneemt aan onze activiteiten dient de natuur, de omgeving, de buurt en zijn bewoners te respecteren. De gasten die zich
daar niet aan houden kunnen geweigerd worden.

5. Verzekeringen

Indien de deelnemers een verzekering voor persoonlijke ongevallen wensen af te sluiten via The Outsider Activity, dienen ze dit
op het inschrijvingsformulier te vermelden. Daarna dient men ons 15 dagen vóór de activiteit alle namen en geboortedata van de
te verzekeren personen te bezorgen, per brief, mail of per fax. The Outsider Activity is verzekerd als natuursportorganisatie
tegenover haar klanten en derden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Uiteraard is iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor
zijn eigen daden.

6. Annulatie

Indien de klant het contract geheel of gedeeltelijk verbreekt of opzegt of annuleert bedragen de kosten in het voordeel van The
Outsider Activity bv :
-50% van de totale som vanaf de reservatie tot de dertigste dag voor de activiteit.
-75% vanaf de dertigste dag voor de activiteit tot de vijftiende dag voor de activiteit.
-100% vanaf de vijftiende dag voor de activiteit.
Dit alles niet limitatief ter compensatie van de gemaakte kosten en winstderving.

7. Annulatie door The Outsider Activity bv

The Outsider Activity bv behoudt zich het recht om ingevolge overmachtsituatie (klimatologische omstandigheden, verkoop,
opzegging contract, veiligheidsredenen, waterstanden...) de activiteiten te veranderen en/of te annuleren, dit zonder dat de klant
daarbij aanspraak kan maken op prijsvermindering of schadevergoeding.

8. Aansprakelijkheid

The Outsider Activity bv en zijn begeleiders kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor:
- diefstal of verlies van goederen van de deelnemers
- lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s) door de deelnemer(s) of door derden
- het niet naleven door de deelnemer(s) van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door The Outsider Activity en/of
begeleiders.
Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet door de wet geregeld is.
Alle materiaal dat door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld wordt, dient in geval van verlies of schade door de
deelnemer(s) vergoed te worden. Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie, …) dat een invloed zou kunnen hebben op de
uitoefening van de gekozen sporten, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf schriftelijk te worden gemeld.
Indien na een ongeval of na een schadeverwekkend feit blijkt dat deze deelnemer zich in een toestand van alcoholintoxicatie of
druggebruik of onder zware medicatie bevindt, dan is deze deelnemer alleen en exclusief aansprakelijk voor dit ongeval of dit feit
en voor alle schadelijke gevolgen ervan.
Deelnemers die onder invloed zijn van drugs of alcohol worden geweerd van de activiteit.  Zij mogen onder geen beding
deelnemen.  Bij ons geldt een "NULTOLLERANTIE"!

9. Verloop van de activiteit

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie en de begeleiders. Dit impliceert o.a. een
natuurvriendelijk gedrag en het respecteren van de stilte na 22 h, verbod op gebruik van alcohol of drugs…. Bij ernstige
overtredingen hierop heeft de organisatie of begeleider het recht de in overtreding zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat
deze aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
Indien de deelnemers minderjarig zijn, dan is het verplicht dat zij per groep minimum door 1 volwassen begeleider vergezeld
worden. Een actieve deelname van de verantwoordelijke(n) van de groep wordt verwacht tijdens de activiteiten

10. Geschillen

Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van maatschappelijke zetel bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van
toepassing.