Privacyverklaring

The Outsider Ardennes bv hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacy beleid, van de websites van The Outsider Ardennes bv en de bedrijven die geassocieerd worden met The Outsider Ardennes bv, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospecten, klanten en partners. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van The Outsider Ardennes bv of via een ander kanaal van The Outsider Ardennes bv en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. U dient zich ervan bewust te zijn dat The Outsider Ardennes bv niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. The Outsider Ardennes bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden door The Outsider Ardennes bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  1. Het gebruik van onze diensten.
  2. Communicatie.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van The Outsider Ardennes bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij zouden kunnen beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van The Outsider Ardennes bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij zouden kunnen beschikken.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
The Outsider Ardennes bv geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal The Outsider Ardennes bv de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens en de bescherming

The Outsider Ardennes bv bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 10 jaar van inactieve periode.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door The Outsider Ardennes bv te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
The Outsider Ardennes bv streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens The Outsider Ardennes bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Er worden back-uppen gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kan u contact met ons opnemen:
The Outsider Ardennes bv
Rue du Chirmont 86 te 4180 Hamoir, België
info@theoutsiderardennes.be
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
https://www.privacycommission.be

WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

The Outsider Ardennes bv houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

De pagina is voor het laatst aangepast op 06/01/2020.